dutch english

Informatie

Algemene voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Dutchvoyeur, die gelden voor de diensten van Dutchvoyeur.
Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Dutchvoyeur. Door gebruik te maken van de website van Dutchvoyeur -onder meer toegankelijk via Dutchvoyeur.nl, Dutchvoyeur.be en Dutchvoyeur domeinnamen met andere extensies, maar ook via andere wegen, bijvoorbeeld via andere (mobiele) media en de advertentie API, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dit dat je er voor instaat dat iemand die van Dutchvoyeur gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Dutchvoyeur heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van Dutchvoyeur voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van Dutchvoyeur, kun je je eigen account aanvragen door op de website de aanwijzingen op te volgen. Dutchvoyeur kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.
1.2 Je staat er ten aanzien van Dutchvoyeur voor in dat alle verstrekte informatie naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account.
1.3 Lidmaatschap wordt enkel verstrekt aan personen ouden dan achttien (18) jaar. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je achttien (18) jaar of ouder bent.
1.4 Het is niet toegestaan accounts aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.
1.5 De verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van je wachtwoord van je account ligt bij jezelf en je zult anderen geen toestemming geven tot je account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt met je account, ook door gebruik van anderen, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte hebt gesteld van ongeoorloofd gebruik van je account.
1.6 Het staat je vrij om op elk gewenst moment je account te beëindigen door de stappen te volgen zoals op de website beschreven.
1.7 Profielen zijn alleen voor natuurlijke personen.

2. Dienstverlening

2.1 Dutchvoyeur faciliteert de communicatie tussen haar leden. Dit wil zeggen dat Dutchvoyeur zorg draagt voor het afleveren van de privéberichten bij de bestemde ontvanger. Dutchvoyeur reguleert de berichtenstromen tussen gebruikers niet inhoudelijk. Dutchvoyeur heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Dutchvoyeur is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, hieronder vallend begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Dutchvoyeur beschikbaar stellen. Dutchvoyeur geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld, dan wel worden verzonden naar andere gebruikers.
2.2 Ook kan Dutchvoyeur geen garantie geven dat een gebruiker is wie hij of zij zegt dat hij is. Dit, omdat het mogelijk is om anoniem (dus zonder je eigen persoonsgegevens) een account op onze website aan te maken. Dutchvoyeur kan niet valideren, dan wel garanderen dat ieder lid op Dutchvoyeur een natuurlijk persoon is, dan wel van het geslacht is dat het lid aangeeft. Dutchvoyeur wil dan ook benadrukken dat alle communicatie tussen onze leden, van welke aard dan ook, strikt voor eigen verantwoordelijkheid is.

3. Gebruik van de Website

3.1 Je verklaart tegenover Dutchvoyeur dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Ook verklaar je tegenover Dutchvoyeur dat je te alle tijde de verplichtingen van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen dat je je zult houden aan alle regelgeving en wetten die van toepassingen zijn op het gebruik van deze website.
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van Dutchvoyeur niet:
(i) misleidend zijn of op onwaarheden zijn gebaseerd;
(ii) inbreuk maken op rechten van Dutchvoyeur of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, ontoegankelijk of onbruikbaar maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Dutchvoyeur te omzeilen; (v) een commercieel karakter hebben, tenzij Dutchvoyeur hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
(vi) op anderszins onrechtmatige wijze zijn ten aanzien van Dutchvoyeur en/of een derde.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Dutchvoyeur, licentiegevers en/of gebruikers van Dutchvoyeur en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Dutchvoyeur je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Dutchvoyeur of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer, doch niet daartoe beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dutchvoyeur substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
4.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
4.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Dutchvoyeur of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Dutchvoyeur op haar computersystemen.
4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

5. Bestanden uploaden/licentie

5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website. 5.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Dutchvoyeur (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Dutchvoyeur:
(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Dutchvoyeur;
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Dutchvoyeur;
(iii) Je geen bezwaar maakt tegen het plaatsen van een logo in afbeeldingen dan wel videomateriaal.
(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Dutchvoyeur en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Dutchvoyeur op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Dutchvoyeur de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.
5.4 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Dutchvoyeur gebruikt zullen worden door andere gebruikers van Dutchvoyeur. Dutchvoyeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Dutchvoyeur. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Dutchvoyeur door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Dutchvoyeur is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
5.5 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt - voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
5.6 Je staat er ten aanzien van Dutchvoyeur voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Dutchvoyeur en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms-)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Dutchvoyeur gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Dutchvoyeur, sta je ervoor in dat
(a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Dutchvoyeur de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Dutchvoyeur, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
(c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
(d) Dutchvoyeur niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wier uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
(e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

6. Verboden content

6.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Dutchvoyeur (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Dutchvoyeur is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van Dutchvoyeur in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van Dutchvoyeur of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutchvoyeur commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
(x) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

7. Kennisgeving onrechtmatige content

7.1 Dutchvoyeur zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Dutchvoyeur onderzoeken en indien mogelijk stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van Dutchvoyeur inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient
(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Dutchvoyeur;
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is;
(iii) contactinformatie te bevatten waar Dutchvoyeur contact met je kunt opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
(v) - te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
(vi) - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreuk makend is.
7.2 Dutchvoyeur behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
7.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Dutchvoyeur worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
7.4 Dutchvoyeur behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Dutchvoyeur bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
7.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Dutchvoyeur en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Dutchvoyeur lijdt, nog zal kunnen lijden of die Dutchvoyeur dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
7.6 Dutchvoyeur zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8. Prijzen

8.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Dutchvoyeur worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW.
8.2 Je betaalt voor de via de Website bestelde producten en/of diensten de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.
8.3 De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.
8.4 Je kunt Dutchvoyeur niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

9. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

9.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Dutchvoyeur ten dienste staan, is Dutchvoyeur te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Dutchvoyeur (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Dutchvoyeur kunnen toebrengen. Dutchvoyeur zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
9.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van Dutchvoyeur wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Dutchvoyeur.
9.3 Dutchvoyeur garandeert niet dat de dienst van Dutchvoyeur te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

10. Privacy

10.1 Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan ons Privacy Statement.

11. Content van derden

11.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (Content van derden) en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat Dutchvoyeur deze Content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Dutchvoyeur is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
11.2 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Dutchvoyeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Dutchvoyeur dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
12.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Dutchvoyeur rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Dutchvoyeur betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Dutchvoyeur is voortgevloeid.
12.3 Dutchvoyeur is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Dutchvoyeur verricht en/of jouw gebruik van de website.
12.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dutchvoyeur meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Dutchvoyeur vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
12.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Dutchvoyeur voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Dutchvoyeur (eigen handelen) zelf en/of het bestuur van Dutchvoyeur uit te sluiten.

13 Overige bepalingen

13.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
13.2 Onverminderd eventueel voor Dutchvoyeur bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Dutchvoyeur voor het gebruik van de Website te bewaren, is Dutchvoyeur niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
13.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
13.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.